Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 25 tháng 1 năm 2017
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 8 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Hội đồng nhân dân tỉnh
  09/12/2016Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND về sửa đổi Khoản 4 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.3
  09/12/2016Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020.5
  09/12/2016Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo và mức hỗ trợ từ ngân sách cho từng hệ đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020.8
Văn bản khác
 
Hội đồng nhân dân tỉnh
  09/12/2016Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá IX, kỳ họp thứ 2 về việc điều chỉnh, bổ sung Điểm D, Điều 1, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản của Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 15 về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2016; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2016.10
  09/12/2016Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.76
  09/12/2016Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 78
  09/12/2016Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá đất của Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.100
  09/12/2016Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc thông qua phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (gọi tắt là Dự án VILG) thực hiện tại tỉnh Vĩnh Long.102