Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 29 tháng 12 năm 2016
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 7 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  15/12/2016Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh.3
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  09/12/2016Quyết định số 2977/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 26/7/2016 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI).5
  15/12/2016Quyết định số 3014/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.19
  19/12/2016Quyết định số 3035/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.25
  20/12/2016Quyết định số 3040/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp, giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.29
  20/12/2016Quyết định số 3043/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Vĩnh Long năm 2017.37
  21/12/2016Quyết định số 3067/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.56