Trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Công báo được xem là một công cụ pháp lý quan trọng của Nhà nước nhằm công bố các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước cấp tỉnh ban hành. Công báo còn là kênh thông tin pháp lý chính thống cho mọi đối tượng thực thi pháp luật. Hiện nay, Đảng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hội nhập khu vực và hợp tác quốc tế, thì việc minh bạch hóa, công khai hóa các chính sách, thủ tục của các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương là một yêu cầu cần thiết.

Việc tổ chức các văn bản pháp luật và đăng Công báo là công tác quan trọng của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Các văn bản pháp luật do chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện ban hành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ chính thức được xuất bản, phát hành trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương.

Công báo tỉnh Vĩnh Long sẽ giúp cho việc tìm hiểu, thực hiện, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của người dân đối với các văn bản pháp luật do chính quyền địa phương ban hành được dễ dàng, từng bước nâng cao chất lượng văn bản pháp luật, đúng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hợp lòng dân hơn.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, Trung tâm Công báo tỉnh Vĩnh Long ra đời và chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 1382/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xuất bản và phát hành Công báo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.