Sơ đồ
 Cơ cấu tổ chức

 I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM CÔNG BÁO

Căn cứ các chức danh chuyên môn và khối lượng công việc của Trung tâm Công báo, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm gồm có:

1. Ban lãnh đạo gồm: Giám đốc

2. Các phòng chuyên môn:

         - Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ

         - Phòng Biên tập

         - Phòng Phát hành

         - Phòng Công báo điện tử

II.NHIỆM VỤ CUẢ BAN GIÁM ĐỐC

        1. Giám đốc

- Quản lý chung tất cả các công việc của Trung tâm; chỉ đạo, điều hành, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của Phó Giám đốc, điều phối, kiểm tra hoạt động của các Trưởng phòng; làm chủ tài khoản;

        - Giám đốc thông báo kịp thời cho Phó Giám đốc và các Trưởng phòng về chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giám đốc tổ chức thảo luận và tranh thủ ý kiến trong ban lãnh đạo trước khi quyết định các vấn đề sau:

        a) Chương trình, kế hoạch, phương hướng phát triển Công báo dài hạn, hàng năm.

        b) Đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức của Trung tâm.

        c) Đề nghị cấp trên khen thưởng, kỷ luật.

        Ngoài ra, Giám đốc trực tiếp giải quyết các việc sau:

a) Những công việc mà cấp trên yêu cầu Giám đốc trực tiếp giải quyết;

b) Những vấn đề liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm của Phó Giám đốc phụ trách, mà khi Phó Giám đốc giải quyết còn nhiều ý kiến khác nhau;

        c) Những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của Phó Giám đốc phụ trách.

        Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và Uỷ ban nhân dân tỉnh về mọi hoạt động của Trung tâm Công báo.

        2. Phó Giám đốc

Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, thay mặt Giám đốc chỉ đạo, điều hành công việc của Trung tâm khi Giám đốc vắng mặt.

Trực tiếp phụ trách một số công việc cụ thể được Giám đốc phân công như: phụ trách mảng công việc tổng hợp - nghiệp vụ, biên tập, phát hành.

Khi giải quyết công việc được Giám đốc phân công, Phó Giám đốc được thay mặt Giám đốc quyết định và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả của công việc giải quyết.

Đối với lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, Phó Giám đốc có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn viên chức thực hiện; trường hợp công việc phát sinh hoặc luật pháp chưa quy định thì phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc trước khi quyết định.

Ngoài công việc được phân công, Phó Giám đốc còn có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Giúp Giám đốc điều hành công việc hàng ngày trong Trung tâm theo chương trình, kế hoạch đã định và đột xuất.

- Được thay mặt Giám đốc ký một số văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Xây dựng dự án, đề án, kế hoạch công tác dài hạn của Trung tâm Công báo trình lãnh đạo cấp trên. Thay mặt Giám đốc đảm bảo mối quan hệ phối hợp hoạt động với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các Phòng, Trung tâm trong Văn phòng và các đơn vị có liên quan.  

3. Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ

a) Chức năng

Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Công báo.

        b) Nhiệm vụ

- Tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như sau:

- Tiếp nhận, phân loại, vào sổ đăng ký các văn bản pháp luật;

        - Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản pháp luật gửi đăng Công báo. Khi phát hiện văn bản có sai sót về căn cứ pháp lý để ban hành, thẩm quyền, nội dung, thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản thì kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản chỉnh sửa hoặc đề xuất các phương án xử lý để trình Giám đốc quyết định;

        - Sắp xếp các văn bản đủ điều kiện thành từng số Công báo để chuyển đến Phòng Biên tập;

- Lập báo cáo định kỳ, đột xuất về chuyên môn, nghiệp vụ để báo cáo Chánh Văn phòng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và cơ quan Công báo Trung ương theo hướng dẫn chung; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm;

        - Lập dự toán kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản, phát hành Công báo hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

        - Thực hiện các nhiệm vụ tài chính - kế toán và hành chính - quản trị theo quy định chung.

4. Phòng Biên tập

- Có chức năng, nhiệm vụ thu thập bản ghi điện tử, biên tập và chịu trách nhiệm về nội dung biên tập của từng số Công báo;

        - Đọc và soát lỗi của bản in thử so với bản chính; duyệt bản in thử cuối cùng trước khi chuyển in chính thức.

5. Phòng Phát hành

- Có chức năng, nhiệm vụ lập kế hoạch xuất bản, kế hoạch phát hành Công báo tháng, quý, năm; tổng hợp các báo cáo về hoạt động xuất bản, phát hành Công báo 6 tháng và hàng năm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật;

        - Kiểm tra theo dõi tiến độ, chất lượng in ấn và phát hành Công báo;

        - Soạn thảo các hợp đồng liên quan đến việc in ấn, phát hành Công báo và thực hiện các giao dịch hợp đồng theo quy định pháp luật;

        - Thực hiện các giao dịch khác liên quan đến hoạt động xuất bản, phát hành Công báo.

 6. Phòng Công báo điện tử

a) Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc quản lý Nhà nước về Công báo điện tử

        b) Nhiệm vụ

- Xây dựng, quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu từng số Công báo lên trang Công báo điện tử cấp tỉnh;

        - Cập nhật cơ sở dữ liệu Công báo cấp tỉnh lên Công báo điện tử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định pháp luật;

 - Chuẩn bị các tiền đề cơ sở vật chất cho sự ra đời của Công báo điện tử và triển khai các hoạt động sau khi Công báo điện tử được thành lập.