Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ : Số88 Hoàng Thái Hiếu,Phường 1, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 070.3836818, 070.3823100,Fax : 070.3823774
Hộp thư tiếp dân : tiepdan@vinhlong.gov.vn

Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ : Số88 Hoàng Thái Hiếu,Phường 1, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 070.3836818,Fax : 070.3823774