Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 7 tháng 3 năm 2019
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 9 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  15/02/2019Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.3
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  15/02/2019Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần.5
  18/02/2019Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019.17
  18/02/2019Quyết định số 397/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.22
  21/02/2019Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc công bố và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh long.43
  22/02/2019Quyết định số 434/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ.46
  28/02/2019Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019.56
  28/02/2019Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2019-2025.73
  28/02/2019Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2019-2025.80