Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


Số/Ký hiệu: 35/NQ-HĐND
Số công báo: Ngày 25 tháng 1 năm 2017
Ngày ký: 09/12/2016
Người ký: Trương Văn Sáu
Trích yếu: Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá IX, kỳ họp thứ 2 về việc điều chỉnh, bổ sung Điểm D, Điều 1, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản của Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 15 về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2016; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2016.
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tải về: Tải về