Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 6 tháng 3 năm 2018
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 10 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  07/02/2018Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít.3
  02/03/2018Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.5
  02/03/2018Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 15
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  06/02/2018Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018.33
  07/02/2018Quyết định số 285/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Sữa học đường cho trẻ trường mầm non công lập và tiểu học công lập giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.37
  07/02/2018Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.48
  08/02/2018Quyết định số 308/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.57
  27/02/2018Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.69
  28/02/2018Quyết định số 378/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.78
  28/02/2018Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018 - 2020.93