Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 24 tháng 7 năm 2019
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 13 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Hội đồng nhân dân tỉnh
  12/07/2019Nghị quyết số 181/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập và tại gia đình, cộng đồng.3
  12/07/2019Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2019 - 2020.10
  12/07/2019Nghị quyết số 183/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.13
  12/07/2019Nghị quyết số 184/2019/NQ-HĐND về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2019 - 2020.15
  12/07/2019Nghị quyết số 185/2019/NQ-HĐND quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.25
  12/07/2019Nghị quyết số 186/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định một số mức chi thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.28
  12/07/2019Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điểm m Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.30
  12/07/2019Nghị quyết số 190/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.32
Văn bản khác
 
Hội đồng nhân dân tỉnh
  12/07/2019Nghị quyết số 177/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 147/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh (tiếp theo số công báo 14).36
  12/07/2019Nghị quyết số 180/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ, khu vực phường 1, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.62
  12/07/2019Nghị quyết số 188/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 170/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019- 2020.65
  12/07/2019Nghị quyết số 189/NQ-HĐND về thông qua phương án phân bổ 10% vốn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.67
  12/07/2019Nghị quyết số 191/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.75