Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 5 tháng 3 năm 2019
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 9 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  04/01/2019Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 20/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.3
  07/01/2019Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ đầu tư áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh.4
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  04/01/2019- Quyết định số 20/QĐ-UBND ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2019.11
  09/01/2019Quyết định số 61/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.17
  14/01/2019Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.21
  18/01/2019Quyết định số 207/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ , về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2019.30
  24/01/2019Quyết định số 231/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh.60
  24/01/2019Quyết định số 233/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.65
  13/02/2019Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.74