Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 7 tháng 2 năm 2018
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 12 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Hội đồng nhân dân tỉnh
  01/02/2018Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long. 3
  01/02/2018Nghị quyết số 99/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 164/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí scan (quét) các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.21
  01/02/2018Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.23
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  31/01/2018Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.25
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  19/01/2018Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.32
  19/01/2018Quyết định số 114/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018.36
  19/01/2018Quyết định số 134/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác sử dụng ngân sách nhà nước.41
  19/01/2018Quyết định số 135/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.55
  23/01/2018Quyết định số 146/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.62
  29/01/2018Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018.68
  30/01/2018Quyết định số 209/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (tính đến ngày 31/12/2017).73
  31/01/2018Quyết định số 230/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.83