Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 10 tháng 7 năm 2016
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 15 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  13/06/2016Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020.3
  14/06/2016Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự đăng ký và lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.11
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  27/05/2016Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.22
  30/05/2016Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.25
  30/05/2016Quyết định số 1214/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.30
  30/05/2016Quyết định số 1221/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.35
  31/05/2015Chỉ thị số 19/CT-UBND về tổ chức tốt Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.39
  03/06/2016Quyết định số 1246/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/TU ngày 13/01/2015 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long, Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ.41
  08/06/2016Quyết định số 1270/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động hàng năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.55
  13/06/2016Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016.63
  14/06/2016Quyết định số 1295/QĐ-UBND bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016.66
  21/06/2016Quyết định số 1349/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016.69
  22/06/2016Quyết định số 1356/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.78
  24/06/2016Quyết định số 1385/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.86
  28/06/2016Quyết định số 1398/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược dân số và sức khoẻ sinh sản Việt Nam của tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020.91