Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 18 tháng 9 năm 2015
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 17 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  14/09/2015Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.3
  14/09/2015Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.13
 
HĐND huyện Bình Tân
  16/07/2015Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bình Tân năm 2014.24
  16/07/2015Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc sử dụng kết dư ngân sách nhà nước huyện Bình Tân năm 2014.28
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  24/08/2015Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản do Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành.31
  27/08/2015Chỉ thị số 13/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016.55
  01/09/2015Quyết định số 1578/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.59
  04/09/2015Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015.75
  14/09/2015Quyết định số 1708/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Tăng cường năng lực xúc tiến thương mại cho sản phẩm ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 – 2017”.84
  14/09/2015Quyết định số 1718/QĐ-UBND phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Tam Bình, nhiệm kỳ 2011 – 2016.92
  14/09/2015Quyết định số 1719/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Tam Bình, nhiệm kỳ 2011 – 2016.93
 
HĐND huyện Trà Ôn
  03/09/2015Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Trà Ôn, nhiệm kỳ 2011 – 2016.94
  03/09/2015Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Trà Ôn, nhiệm kỳ 2011 – 2016.95
  03/09/2015Nghị quyết số 09/NQ-HĐND xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Trà Ôn, nhiệm kỳ 2011 – 2016.96
  03/09/2015Nghị quyết số 10/NQ-HĐND xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 97
  03/09/2015Nghị quyết số 11/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011 – 2016.98
  03/09/2015Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011 – 2016.99