Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 21 tháng 3 năm 2016
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 14 / 1 trang
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  28/01/2016Quyết định số 235/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2016.3
  28/01/2016Quyết định số 236/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” năm 2016.8
  29/01/2016Quyết định số 246/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016.13
  29/01/2016Quyết định số 247/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016.17
  29/01/2016Quyết định số 256/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016.28
  02/02/2016Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.33
  02/02/2016Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. 35
  03/02/2016Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.47
  04/02/2016Quyết định số 302/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.49
  16/02/2016Quyết định số 309/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2016.54
  16/02/2016Quyết định số 311/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án ‘‘Tổ chức lại ngành sản xuất gạch, gốm tỉnh Vĩnh Long’’ năm 2016. 81
  16/02/2016Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015-2016.86
  16/02/2016Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc công nhận, công bố và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học.88
  17/02/2016Quyết định số 342/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.103