Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 30 tháng 10 năm 2015
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 17 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  06/10/2015Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND quy định quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 -2020.3
  08/10/2015Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long.5
  12/10/2015Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý chiếu sáng và phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.13
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  09/10/2015Quyết định số 2007/QĐ-UBND phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Bình, nhiệm kỳ 2011-2016.29
  09/10/2015Quyết định số 2008/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Bình, nhiệm kỳ 2011-2016.30
  13/10/2015Quyết định số 2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.31
  13/10/2015Quyết định số 2025/QĐ-UBND phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bình Minh, nhiệm kỳ 2011-2016.44
  13/10/2015Quyết định số 2026/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bình Minh, nhiệm kỳ 2011-2016.45
  13/10/2015Quyết định số 2036/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.46
  14/10/2015Quyết định số 2037/QĐ-UBND phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2011-2016.52
  14/10/2015Quyết định số 2038/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2011-2016.53
 
HĐND TP Vĩnh Long
  12/10/2015Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.54
  12/10/2015Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.55
  12/10/2015Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.56
  12/10/2015Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.57
  12/10/2015Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.58
  12/10/2015Nghị quyết số 20/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.59