Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 5 tháng 2 năm 2015
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 16 / 1 trang
Văn bản quy phạm pháp luật
 
HĐND TP Vĩnh Long
  25/12/2014Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của thành phố Vĩnh Long.3
 
HĐND huyện Bình Tân
  24/12/2014Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015.11
  24/12/2014Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bình Tân năm 2013.18
  24/12/2014Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND dự toán thu - chi và phương án phân bổ ngân sách nhà nước huyện Bình Tân năm 2015.22
Văn bản khác
 
HĐND TP Vĩnh Long
  25/12/2014Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Vĩnh Long cuối năm 201426
  25/12/2014Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản cuối năm 201434
  25/12/2014Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Long năm 201551
  25/12/2014Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 201557
  25/12/2014Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long bầu66
  25/12/2014Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long năm 201569
 
HĐND huyện Bình Tân
  24/12/2014Nghị quyết số 08/NQ-HĐND phân bổ kinh phí đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 201572
  24/12/2014Nghị quyết số 09/NQ-HĐND điều chỉnh, bãi bỏ và bổ sung một số nội dung Đề án xây dựng đường liên xóm trên địa bàn huyện Bình Tân được phê duyệt tại Điều 1, Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 28/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện76
  24/12/2014Nghị quyết số 10/NQ-HĐND chuyển số chi ngoài ngân sách các công trình thực hiện trước năm 2008 vào chi trong ngân sách huyện80
  24/12/2014Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Bình Tân năm 201583
  24/12/2014Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Bình Tân87
  24/12/2014Nghị quyết số 13/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu89