Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."  

( Nghị định 100/2010/NĐ-CP)


 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 0000
Ngày 17 tháng 5 năm 2019
MỤC LỤC
  Ngày ban hànhTrích yếuTrang
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 11 / 1 trang
Văn bản khác
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
  04/05/2019Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.3
  10/05/2019Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.11
  09/04/2019Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019.14
  23/04/2019Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP, ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.18
  02/05/2019Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg, ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.23
  13/05/2019Quyết định số 1081/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh.27
  13/05/2019Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 2 "Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia" đến năm 2020.31
  13/05/2019Quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" giai đoạn từ nay đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.38
  13/05/2019Quyết định số 1102/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 2 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người" thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người đến năm 2020.47
  14/05/2019Quyết định số 1103/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.54
  15/05/2019Quyết định số 1123/QĐ-UBND ban hành Quy chế gửi, nhận, xử lý, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.68